وحدت ملی و نقش آن در تامین پیشرفت وامنیت اجتماعی

 وحدت ملی و نقش آن در تامین پیشرفت وامنیت اجتماعی:

(واعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا و اذکروا نعمت الله علیکم اذکنتم اعداءً فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخواناً وکنتم علی شفا حفره من النار فانقدکم منها وکذلک بین الله لکم ایاته لعلکم تهتدون(

و همگی به رشته خدا چنگ زده و متفرق نشوید و به یاد آرید نعمت بزرگ خدا را که با هم دشمن بودید وخدا در دلهای شما الفت و مهربانی انداخت وبه لطف خداوند همه برادر دینی یکدیگر شدید در صورتی که در پرتگاه آتش بودید خدا شما را نجات داد باری بدین مرتبه وضوح و بدین پایه کمال آیاتش را برای راهنمایی شما بیان می کند باشد که شما هدایت شوید.  سوره آل عمران آیه(103 )

((سیاست جبهه استکبار ایجاد اختلاف و نزاع قوی و مذهبی میان مسلمانان است که برای مقابله با آن باید وحدت و انسجام میان امت اسلامی تقویت شود)) مقام معظم رهبری

مقدمه

وجوداختلاف و اضداد از بدیهیات هستی است واساسا دوام و بقاء جهان بدون وجود آنها امکان پذیر نیست در مقابل روشنی روز  تاریکی شب خلق شده که تا عالم هست همیشه با هم در تنازع لا ینقطع هستند (ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لایات لاولی الالباب )و مدتی شب بر روز مستولی و زمان دیگری روز بر شب غالب می گردد برای بقاء نسل موجودات دو جفت مذکر ومونث خلق شده است که قرآن کریم هم می فرمایید: از هر جنسی زوجی برای او خلق کرده ایم در گردش و چرخش حیاتی عالم گاهی این اختلاف و تفاوتها دست به دست هم داده و با تشکیل جنسی واحد وحمایت یکدیگربر بقاء و ادامه حیات خود چاره سازی می کنند و گاهی یکی از آنها وجود دیگری را به خطر انداخته واز وی ادامه حیات را سلب می نماید تا بتواند باقی مانده و ریشه حیاتی خود را قوت بخشد که البته او نیز در این گردش مقهور وقربانی قویتر خواهد بود که ما را به یادآن مثل مشهور چینی می اندازد که ماهی بزرگ  ماهی کوچولو را می خورد و ماهی کوچولو میگو را می خورد و میگو جنس ضعیف تر از خود را می خورداین حرکت به مثابه چرخ دنده های یک موتور و کارخانه است که بر خلاف هم در گردش هستند و کارایی موتور به همین است و اگر در جهت هم باشد دنده های آن شکسته و ازکار خواهد افتاد این همان وحدت در عین کثرت است یعنی در عین اختلاف هدف مشخصی را که آن بقا و حرکت دائمی جهان است دنبال می کنند انسان هم که یکی از افراد و اجناس موجود در این چرخه حیاتی است وبه تعبیرمنطقیون انسان حیوان ناطق است در ابتدای امر که بحث جنس حیوانیت اوست مستثنی از قانون فوق نیست هر چند بر اساس موضوع و فصل ناطقیت جدا میگردد بحث ما هم در این راستا خواهد بود

ازجمــادی مردم و نامی شدم           وزنمامردم به حیوان ســــر زدم

مردم از حیــوانی و آدم شدم           پس چه ترسم کی زمردن کم شدم

حمله دیگر بمیــــــرم از بشر           تا بر آرم از مــلائـــک بال پــــر

وز ملک هم بایدم جستن زجو          کل شئی ها لــــــک الا و جــهــه

در این امرهستی و تنازع و جنگ مدام آفریدگار فرا خور وجودی هر کدام از موجودات ابزار و توان لازم را به آنها عطا نموده است که تا مرزی آنها را محافظت منمایند تا جایی که محفوظ بودن آنها مانع حرکت دورانی بقاء و اکوسیستم حیاتی نگردد در این میان موجود که  سری بالاتر ازسایرین دارد و مشرف به آنهاست ((آیه 70سوره اسراء لقد کرمنا بنی آدم)) انسان است و بس. او نه تنها تسلیم این چرخش حیاتی نمیگردد بلکه با قدرتی فراتر از همگان هدایت و تغییر و تبدیل آنها را نیز سبب می گردد و همین مشر فییت با عث نامگذاری وی به نام اشر ف مخلوقات گردید آفریدگارش از این توان چنین تعبیر میکند که(( انا عرضنا الامانه علی السموات و الارض و الجبال فابین ان یحنملنها فحملهاالانسان انه کان ظلوما جهولا)) لذا بدین طریق بود که انسان گوی سبقت را از دیگران ربود و دیگرکس را یارای همپای وی نگردیدالبته به این معنا نیست که  او در چرخه این حرکت  وجودی قرار ندارد بلکه به این مفهوم است که تدبیر انسانی دیگران را مغلوب  نمود این انسان جدال نفس گیری با قهرطبیعت داشته از قبیل سیل، زلزله ، رعد و برق ، سرما و گرما ، خشکسالی.  حمله حیوانات قویتر و............. همزمان با آن جنگ و نزاع تامین نیازمندیهایی که موجب استمرار حیات وی گردد که آنرا باید در دایره حیاتی  و اکوسیستم طبیعی جستجو اما این تفوق و پیروزی انسان به همه اینها نه تنها پایان ماموریت حیاتی وی نیست بلکه خود آغازی بر تنازع و اختلاف است اما این بار نه میان وی و طبیعت و نیازمندیهای او بلکه برخورد و اختلاف در میان افراد بشرکه بی شبه از پیچیدگی و گستردگی زیادتری نسبت به سایر موجودات و تنازعات فی مابین آنها بر خوردار است هر چه به عقب برگردیم خواهیم دید که آشنایی انسان به امور زندگی و امور طبیعت کمتر بوده تا اینکه به دوران ابتدایی انسان برسیم در آن عصر مسلماَ انسان فوق العاده ساده می زیست واز شئون زندگی و مزایای حیاتی جزاندکی برخوردار نبوده.........

البته جمعیتی که بدین منوال باشد اختلاف و فساد قابل توجهی با یکدیگر نخواهند داشت به مرور ایام قضیه تغییرات کلی پیدا کرد و طبعاً بین افراد از حیث نیروی طبیعی و واحد بودن وسایل و سایر جهات اختلافاتی پدید آمده و دسته ای نیرومندتر و صاحب زور و دسته دیگر عقب مانده و زیر دست آنان می شوند و از طرفی بر اساس روح کمال جویی انسان وی را جهت کسب مزایای بیشتر از طرق مختلف از جمله اصل استخدام گاهی راه را بیراهه رفته و بدنبال سلطه بر همنوعان خود اختلافات و احیاناً تنازعات بشری را سبب شده اند « کان الناس امه واحده فاختلفوا » مردم امت واحدی بودند بعداً اختلاف کردند..و ما در این مقاله بدنبال همان امته واحد ووحدت ملی و نهایتا اتحاد انسانی هستیم و زوایای مختلف آنرا بررسی خواهیم کرد.

مفهوم اتحاد:

اتحاد : در فرهنگ لغت به معنی یکی شدن ، یگانگی کردن و اجتماع است و چون کلمه عربی است لازم می دانم با نظری به لغتنامه های عربی مفاهیم لغوی آن را هم بیان کنم مجمع البحرین مفهوم اتحاد را در صیروره الاشیاء الموجود شیئاً واحداً آخر یعنی چند چیز شیئی واحدی شوند غیر از ماهیت قبلی»

و مفردات راغب اصفهانی تعبیرش از اتحاد « ماکان واحداً لامتناع التجزی فیه اما لصغره کلهیاء و اما لصلابته کالالماس  اتحاد و جدایی ناپذیری است یا بعلت کوچک بودن یا بعلت محکم بودن مانند الماس .

فلسفه وجودی انسان :

انسان که اشرف مخلوقات است شرافت وی در صورتی بروز و ظهور پیدا می کند که مراحل نما و حیوان را درنوردیده و به مقام انسانی و نهایتًا لقاء الهی نایل آید و لازمه آن رفع  و دفع موانع موجود در سر راه این حرکت تکاملی و تامین و استفاده از بهره ها و نیازمندی هایی است که بقاء و حرکت او را تامین می نماید: و (سخر لکم ما فی السموات و الارض جمیعا ً ان فی ذالک الایات لقوم یتفکرون) ((جاثیه 13))رام شما ساخت آنچه در آسمانها و زمین است همه از آن اوست و در این برای متفکران عبرتهاست.  آنچه از آیات شریفه و اخبار کثیره و براهین عقلیه استفاده می شود این است که تمام مخلوقات اعم از کرات علویه تا سفلیه و حیوانات و نباتات و غیر اینهارا خداوند برای انسان خلق فرموده و تمام برای رفع نیازهای بشر بوده و بشر را هم برای این عالم فانی خلق نفرموده بلکه برای عالم باقی که امیرالمومنین می فرماید خلقتم للبقا لا للفنا  برای باقی ماندن خلق شدید نه برای از بین رفتن البته باید انسان قابلیت عالم بقا را پیدا کند و تحصیل قابلیت منحصر است به این عالم دنیا که در تحت اختیار عبد است .

روزها فکر من این است و همه شب سخنم

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود

به کجا می روم ؟ آخر ننمایی وطنم

مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا

یا چه بود است مراد وی از این ساختنم

جان که از عالم علوی است یقین می دانم

رخت خود باز بر آنم که همان جا فکنم

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست

به هوای سر کویش پر و بالی بزنم

کیست در گوش که او می شنود آوازم

یا کدام است سخن می نهد اندر دهنم

کیست در دیده که از دیده برون می نگرد

یا چه جان است نگویی که منش پیرهنم

تا به تحقیق مرا منزل و ره ننمایی

یکدم آرام نگیرم نفسی دم نزنم

می وصلم بچشان تا در زندان ابد

از سر عربده مستانه به هم درشکنم

من به خود نامدم این جا که به خود باز روم

آن که آورد مرا باز برد در وطنم

تو مپندار که من شعر به خود می گویم

تا که هشیارم و بیدار یکی دم نزنم

شمس تبریز اگر روی به من بنمایی

والله این قالب مردار به هم در شکنم

موانع پیش روی انسان در مسیر تکاملی:

یکی از موانع موجود در سر راه حرکت تکاملی انسان طبیعت است و بطوریکه بیان شد خداوند با قدرتی که  در اختیار انسان قرار داده طبیعت  را تماما آسمانها و زمین را مسخر و رام او کرده بطوریکه با کمال قدرت نه تنها  آنها را دشمن و مانع نمی بیند از آن به نفع خود در این مسیر تعالی بهره می گیرد و این توان و استعداد روز به روز کامل تر شده و می شود بطوریکه انسانهای نخستین به سختی از پس بلاهای طبیعی زلزله و سیل و حتی حیوانات بر می آمدند ولی در حال حاضر این مسائل دیگر جای صحبت ندارد یک زمانی انسان برای دستیابی به منابع مختلف جهت تعالی قدرت تسخیر حتی چند صد کیلومتری را نداشته ولی اکنون بشر به راحتی کرات دیگر را تسخیر نموده و از آنها نیز بهره کشی می کند و مواردی از این قبیل  لکن با تمام پیشرفتهای حاصل شده و قدرت روز افزون انسان و آسایش از دست دشمنان طبیعی اعداءدشمنان دیگری پـــــا به عرصه وجود گذاشته و با شکل و قیافه ای جدید بروز و ظهور پیدا می کنند که البته این همان دشمنان قدیمی هستند که از خشم طبیعت خفته بودند که با فراغت از آن خود را ظاهرنموده اندزمانی در زندگی بدوی انسان از ترس حیوانات وبلایای طبیعی اجتماع نموده و در کنار هم زندگی میکردند وبه فکر رفع و دفع دشمنان خویش بودند.این دشمنی ها که با پیشرفت علمی و صنعتی و رفاهی در جهان و فراغت از دشمنان دیگر و غلبه بر آنها بروز پیدا کرده مرا به یاد داستان مثنوی می اندازد که مارگیری اژدهایی را که در کوههایی پر برف کرخت شده بود به گرمای داخل شهر انتقال داد و آن اژدها با گرم شدن و رفع کرختی مارگیر و دیگران را بلعید .

نفس اژدرهاست اوکی خفته است                   از پس بی آلتی افسرده است

این دشمنی ها تاریخ دیرینه دارد آنجا که خداوند آدم و حوا و ابلیس را از بهشت بیرون کرد فرمود:

(( و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر))  سوره بقره آیه 36

وقتی آدم و حوا و ابلیس از بهشت بیرون رانده شدند دشمنی بین شیطان و فرزندان آدم از یک طرف و دشمنی فرزندان آدم با یکدیگر از طرف دیگر بعلت خود پرستی و نفس پرستی آغاز گردید.

.( نفس و شیطان هر دو یک تن بوده اند         در دو صورت خویشتن بنموده اند )

اولین دشمنی و عداوت و کشتار تاریخ انسان کشته شدن هابیل توسط قابیل بود بعلت حب نفس و حسادت و زیاده خواهی و قس علی هذا در طول تاریخ چه خونریزیهایی که اتفاق نیفتاده است.

اتحاد راهبرد مبارزه با موانع امنیت انسان در جهت تعالی :

راه تعالی انسان درگرو تامین  نیازهـای مادی و معنوی ایشان از یک طرف و غلبه بر دشمنان طبیعی و غیر طبیعی از طرف دیگر است در دوره ای از تاریخ انسان زندگی اجتماعی تشکیل داده و با ایجاد به هم پیوستگی نیاز های خود را با شکار حیوانات و سکونت در کنار رودخانه ها و رام کردن حیوانات و کشف آتش و غیره و همینطور صیقل دادن سنگها و ساختن نیزه ها و ایستادگی در مقابل حیوانات درنده و مبارزه کم توان در مقابل قهر طبیعت وبا افت و خیزهای فراوان خود را به مرحله جدیدی از تاریخ رساند با تامین نیازهای ابتدائی و با پیشرفت حاصل شده و بی معنی شدن دشمنان طبیعی بروز و ظهور دشمنان قابیلی و ابلیسی آغاز گردیده و این بار با طرحها و نقشه ها و جلوه های جدید.

اکنون که علم بشری دامن خود را گشوده و سفره نعمت های خود را پهن کرده است قابیلیان و ابلیسیان با قبض و فشردن آن به دنبال انحصار و بلکه استخدام تمام عیار آن با استثمار و به بندگی کشیدن هم نوعان خویش هستند و بدینوسیله مانع رشد و تعالی انسانها در مسیر عبودیت معبود حقیقی می شوند . لذا بشریت عصر حاضر نیازمند اتحاد نو و طرح مبدعانه ای است تا راه را برای ساختن جامعه و مدینه فاضله ای به دست موعد اقوام و منتظر عدل گستر اسلام منادی اتحاد انسانها برای رهائی از یوغ موانع تعالی را فراهم سازد . خدای سبحان در آیه64 آل عمران ندای همبستگی در سایه توحید را سرداد و فرماید: ((قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضاَ ارباباَ من دون الله)). بگو ای اهل کتاب بیائید از آن کلمه واحد که میان ما و شما یکسان است پیروی کنیم که جزء خدای یکتا را نپرستیم و هیچ چیز را شریک او نسازیم  و بعضی از ما بعض دیگر را غیر خدا پرستش نکنیم./

اهمیت وحدت از نظر اسلام به حدی است که خداوند در این آیه و با این طرز استدلال می آموزد اگر کسانی حاضر نبودند در تمام اهداف مقدس که رمز رهائی و فیروزی در آن است همکاری کنند بکوشید لااقل در اهداف مهم مشترک و متحد شوید یا اهداف عالی مقدس پیشرفت بشریت در سایه اتحاد حاصل آید . و در آیه 103 ال عمران خداوند می فرماید : (( شما در گذشته در لبه گودال آتش بودید که هر آن ممکن بود در آن سقوط کرده و خاکستر شوید اما خداوند شما را نجات داد و از این پرتگاه به نقطه امن و امان که همان برادری و محبت و اتحاد بود رهنمون ساخت کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم  منها )) و در این آیه سفارش بسیار روشن که حجت را بر همگان تمام کرده باشد می کند و فرمایید ((واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا _ همگی به رشته خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید)). در آیه 105 آل عمران می فرمایید ((لا تکو نواکالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جائهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم مانند کسانیکه بعد از نزول آیاتی الهی تفرقه و اختلاف کردند نباشید که عذاب الهی در اتظار آنهاست))

وسوره آیه13 می فرماید ((اقیموا الدین و لا تتفرقوافیه کبر علی المشرکین ما تد عوهم الیه _ دین را اقامه کنید و تفرقه نکنید چیزی که مشرکان را برآی آن دعو ت می کنید سخت است ))

دعوت های عملی اسلام بر اتحاد:

دعوتهای دیگر قرآن کریم که به نحو غیر مستقیم به وحدت دعوت نموده عبارتست از احکام و برنامه های عبادی و اجتماعی و سیاسی و اسلا م که هر یک به نوبه خود  سبب و وسیله موثری است برای تولید وحدت از جمله این احکام امور زیر است :

1.تشریع  وجوب حج   2. تشریع نماز جمعه   3. تشریع نماز جماعت   4. تشریع حکم وجوب صله رحم و غیره .......

که خداوند بدین طریق جهت تحکیم وحدت مسلمین آنها را به اجتماع سالانه و هفتگی و روزانه و نهایتا در فرصتی که پیدا کنند فرموده است.

سفارش و سیره پیامبراکرم(ص) در مورد وحدت:

اولین نمازی که رسول اکرم خواند و تاریخ نشان می دهد به جماعت بوده و حضرت علی (ع) خرد سال بودند و در طرف راست پیامبر اسلام و خدیجه پشت سر پیامبر نماز را به جماعت خواندند .پیامبر اکرم تا در مکه بودند تاریخ نشان نداده نماز جماعت بپا کرده باشند چون تشکلی صورت نگرفته بود ولی قبل از اینکه به مدینه بروند  نماز جماعت بپا می شد به امامت سعد بن زراره و یا مصعب بن عمر و یا گاهی این وآن . آن جرقه ای که پیامبر به مدینه مهاجرت کردند در روز دوشتبه وارد محله قبا شدند  و در روز جمعه  در  محله بنی سالم اقامه نماز جماعت فرمودند با100 نفر

اتحاد راه مبارز با انحصار طلبی:

تسخیر طبیعت و غلبه بر قهر او نهابتا استخدام به نفع انسان جهت تعالی انسان  که خود به وسیله اتحاد آنها ایجاد شده است زیاده خواهان را در طول تاریخ با اغوای شیطانی و روح بعضکم لبعض عدو ((برخی دشمن برخی دیگر ی شوید )) بر آن داشته که طبیعت و بلکه هستی را منحصر به خود دانسته و با قبض بی رحمانه آن محرومیت دیگران را سبب شوند و اکنون بحث در این نیست که چگونه قادر به این امر گردیده است لکن در طول تاریخ قارونهایی بودند که با گنج خیره کننده نظاره گر مرگ و نابودی انسانی به خاطر نیافتن لقمه نانی شده اند یزیدیانی بودند که به طبیعت جاری اززلال فرات نگریسته و با دیده دیگر نظاره گر علی اصغر شش ماهه ای بوده است این همان انحصار است واتحاد بردگان فرعون به رهبری موسی بن عمران بود که آنها را از ذلت و بردگی فرعون به بندگی با عزت خداوندی متنعم به نعمتهای بی نظیر تاریخ رهنمون نمود اتحاد و همبستگی مهاجرین و انصار در مدینه به رهبری محمد مصطفی (ص ) بود که مسلمانان از وطن رانده شد را به فتح مکه موفق نمود و موجب پایه ریزی تمدن عظیم بشری گردید.

اتحاد و ندای توپ و تانک و مسلسل دیگر اثر ندارد میلیونها انسان بود که پایه حکومت 2500ساله ی شاهنشاهی موروثی را لرزاند و میلیونها رعیت محروم و تسلیم کاپیتولاسیون آمریکایی را رهانید.

انحصار خواهد شکست:

دین مبین اسلام به عنوان دین رهایی بخش انسانها بدنبال سعادت همه بشریت و کرامت بنی آدم است و تفوق و شرافت در برخورداری ها بر احدی قائل نشده لذا وقتی حضرت امام علی (ع) می شنود که خلخالی از پای زن یهودی درآورده اند می فرماید: جا دارد علی از این غصه دق کند و بمیرد و از همین روست که در هنگام زیاده خواهی و انحصار خواهی عقیل برادرش عوض اجابت سخن وی آهن گداخته ای را به وی نزدیک می کند. این همان اسلام است که می فرماید :

حق آنهایی را که ضعیف شده اند را به آنها بازمی گردانیم ما راه رهایی انسانها را در اسلام می دانیم و راه پیروزی اسلام را اتحاد انسانها ما بدنبال انحصار به نام دین نیستیم ما بدنبال شکستن انحصار بدست اسلام هستیم و در طول تاریخ این پیروزی تجربه شده است امام خمینی (ره) می فرماید : راه پیروزی اتحاد است و ایمانی که این اتحاد را به ارمغان آورده و راه گسترش و حفظ پیروزی همان راه است در تایید این امر قسمتی از وصیت نامه امام رضوان الله را می آوریم که فرموده : ما مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا با متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو مذهبی است که می خواهد حقایق قرآنی که سراسر آن از وحدتی بین مسلمین بلکه بشریت دم می زند از مقبره ها و گورستانها نجان داده و بعنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر ازقیودی که بر پای دست و قلب عمل او پیچیده است و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان می کشاند نجات می دهد ما به وعده الهی اعتقاد داریم که او انحصار را خواهد شکست و معتقد به حرکت در مسیر و وعده الهی اوییم ما ضمن انتظار ظهور آن موعود وظیفه تلاش در جهت هموار سازی و گل افشانی راه اوییم و آن ندای وحدت سردادن است .

اختلاف چنان شکننده است که هیچ ملتی در صورت دچار شدن به آن توان مقابله و استقامت ندارد مگر اینکه با وحدت و همدلی این بیماری را مداوا نماید دشمن مشترک مسلمین بیکار ننشسته و با طرح و برنامه و مطالعه در پی ایجاد اختلاف بین مسلمانان جهان و کشورهای مسلمان است با دامن زدن به برخی از اختلافات مذهبی در پی جدا کردن صفوف مستحکم مسلمین است دشمن پیروزی خود را در شکاف بین ملتهای مسلمان می داند دشمن توان مقابله با همه مسلمانان را ندارد و اگر همه مسلمین جهان تحت لوای مشترکات و رهبری واحد جمع شوند در همه صحنه های بین المللی حرف اول را خواهند زد.

دشمن با برنامه ریزی حساب شده برای موفقیت در اهداف شوم خود بهترین راه برای از بین بردن انسجام بین مسلمین و ضربه زدن به آنها انتخاب نمود و آن ایجاد اختلاف بین برادران مسلمان به بهانه فرقه گرایی و مذاهب گوناگون است بر مسلمانان و رهبران ممالک اسلامی و روشن فکران و اندیشمندان جهان اسلام است که فرمایشات ورهنمودهای گوهر بار مقام معظم رهبری مدظله العالی را به خوبی درک کنند و دشمنان رادر اهداف شومشان ناکام بگذارند و به جای اختلافات و فرقه گرایی در پی تقویت مشترکات باشند تا بدینوسیله مسلمانان در سراسر جهان به اقتدار و شوکت خود برسند.

برخی از مشترکات که می تواند عامل همبستگی مسلمانان شود عبارتند از :

1- اعتقاد به خدای واحد و پرستش خدای یگانه

2- پیروی از خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی (ص)

3- پیروی از کتاب واحد قرآن کریم

4- قبله مشترک و ...

توحید گرایی و یگانه پرستی:

از عوامل انسجام اسلامی و همبستگی آنهاموحد بودن و توحید گرایی مسلمانان است، همه ی مسلمانان با دوری از شرک و خرافات به پرستش خدای یگانه می پردازند، همه آنها یک هدف بزرگ را بدنبال دارند و آن هم بری دانستن ذات حق تعالی از هرگونه شرک و دوگانگی است و یگانگی خداوند تعالی بهترین دلیل یروحدت امت اسلام است که می توانند با یکی شدن ، هم صدا شدن، همراز شدن به اهداف بلند آیین آسمانی اسلام دست یابند.

و در پرتو قرآن همواره رسالت پیامبران الهی را به گوش جهانیان برسانند و همه پیامبران الهی مردم را به یک چیز دعوت نموده اند و ان هم یکتاپرستی و توحید بوده است مسلمانان می توانند با استفاده از این نعمت الهی تمسک به آن در همه عرضه ها بین المللی و جهانی با همدیگر متحد شودند و نگذارند دشمنان اسلام بویژه استکبار جهانی را با ایجاد تفرقه و اختلاف به مقاصد شوم خود برسدکشورهای اسلامی اگر اجماع داشته باشند و اگر ملتهای مسلمانان اگر با پیروی از رهبر واحد اهداف بلند اسلام را دنبال کنند و در مواقع نیاز با حضور یکپارچه خود از این سیاستها ی واحد حمایت کنند، استکبار جهانی ناگزیر به عقب نشینی در مقابل آنها خواهد شد.

پیامبر واحد:

از نعمات بزرگ پروردگار هستی برای انسانها وبه خصوص مسلمانان وجود گرانقدر حضرت رسول اکرم (ص) می باشد که خداوند در قرآن کریم آن را برای همه مسلمانان بعنوان الگو و سر مشق معرفی    مینماید: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه آن حضرت برای وحدت و همدلی آمد با آمدنش کدورات ها و را زدود و مردم را به یک هدف بزرگ یعنی یکتا پرستی فرا خواند و از تفرقه و دودستگی دورشان ساخت آنه حضرت برای گسترش اسلام زحمات زیادی را متقبل شد  وهمه آزار و اذیت ها را برای پیاده کردن احکام نورانی اسلام به جان خرید مشرکان و استکبار و منافقان زمان پیامبر(ص) خیلی تلاش کردندمیان مسلمانان تفرقه ایجاد کنند وتا حدودی پس ازآن حضرت موفق شدند و اختلاف امروز مسلمین از همان دشمنی ها سر چشمه گرفته است و امروز هم فتنه گران ودشمنان بیکار نشسته اند و وحدت و همدلی مسلمانان را بر نمی تابند و هر روز با توطئه های جدید می خواهنداسلام را تضعیف کننددر این اثنی مسلمانان جهان می توانند با پیروی از آن پیامبر الهی که وجه مشترک بسیار قوی بین مسلمین است در کنار همدیگر و و با عمل فرمایشات آن حضرت وحدت و انسجام خود را محفوظ دارند و نگذارید بین آنها تفرقه و اختلاف ریشه دواند و و سبب شود نیروی آنها تحلیل رفته و به بیگانگان وابسته شوند .

کتاب واحد:

اعتقاد به قرآن کریم از بهترین وسیله های اتحاد و انسجام اسلامی است . حضرت علی(ع) می فرمایید :

خداوند پیامبر(ص) را فرستاد که پیامبران حضور نداشتند و امتها در خواب غفلت بودند و رشته های دوستی از هم گسسته بود .پیامبر(ص) به میان خلق آمد ودر حالی کتاب پیامبران پیشین را تصدیق کرد و با نوری هدایتگر انسانها شد که همه باید از آن اطاعت کنیم و آن نور قرآن کریم است.از قرآن بخواهید تا سخن بگوید که هرگز سخن نمی گوید اما من شما را از معارف آن خبر می دهم بدانید در قرآن علم آینده و حدیث روزگار گذشته است شفا دهنده دردهای شما و سامانده امور اجتماعی شماست.

قبله واحد:

اینکه تمام مسلمانان جهان در هر نقطه ای از جهان روزانه پنج نوبت رو به سوی خانه خدا سر بر آستان دوست می گذارند و اظهار بندگی با پروردگار خویش می کنند بهترین عامل برای همدلی میان آنهاست مسلمانان بیدار با تقویت اشتراکات خود از مسائل و عواملی که باعث جدایی آنها می شود به شدت دوری نمایند و این مشترکات را تقویت نموده و به واسطه آن به یکدیگر نزدیک شوند دشمن با ومذهب کاری ندارد آنها می خواهند اسلام و مسلمین را تضعیف نمایند و برای رسیدن به اهداف خود دست به هر کاری می زنند و بجا است که همه مسلمانان به خصوص نخبگان و اندیشمندان در مرحله نخست به نقاط مشترک چنگ زده و این عوامل وحدت را تقویت نمایند.

وجود دشمنان مشترک:

استکبار همواره از قدرت عزت طلبی ، استقلال خواهی ، آئین یکتا پرستی، مسلمنان که هر قدرتی را غیر از پروردگار مردود می شمارند در هراس است مسلمانان به خاطر خودشان هرگز زور را نمی پذیرند و همواره در طول تاریخ با ظلم و ستم در مبارزه بودند و به همین دلیل صاحبان قدرتهای استکباری که در پی استعمار انسان ها و تسلط بر ثروتهای آنها هستند همیشه در پی تحقیر  مسلمانان و دشمنی آنها بودند.

به خصوص در عصر کنونی هر جا اتفاقی می افتد آن را به مسلمانان نسبت داده اند ، بدون توجه به فرق و مذاهب هیشه مسلمانان را نشانه تیر مستقیم خود قرار داده اند و سعی کردند هر جا منافع شان اقتضا کرده با ایجاد تفرقه و اختلاف بین آنها به اهداف شوم خود برسند ودر این راستا هیج گونه صداقت نداشته و به کسی رحم نکرده اند حقوق مسلمانان را تضییع کرده اند در حق آ؛نها جفا نمودند و سخت ترین دشمنی ها را باآنها کردند مسلمانان با درک این موقعیت می توانند با وحدت کلمه اتحاد و برادری در مقابل استکبار جهانی مقابله نمایند و با مودت و دوستی اسلامی در صحنه های جهانی همگام با یکدیگر برای سر بلندی اسلام تلاش نمایند.

در همین راستاست که امام (ره) می فرماید:

((ما تا زمانی که با هم اختلاف داریم قدرت های بزرگ از ما استفاده خواهند کرد))

وازهمین روست که مقام معظم رهبری مبارزه ی با استکبار را یک مبارزه یبی پایان ودائمی میداند وعدول از آن را عدول از معارف دین وقران بیان می کند.

عدم وحدت دلیل گرفتاریها:

دلیل تمامی بلاها و مصیبتهای وارده بر کشورهای اسلامی که قدرت ها و نیروهای را به تحلیل برده است چیزی جز جدایی و سیر قهقرایی ما به سوی نفاق نمی باشد که خداوند و پیامبرش ما را از آن نهی فرموده است اگر ما حق کلمه ای که همواره بر زبان ما جاری است وقلبهای ما با ذکر آ ن آرام میشود کلمه الله را کاملا ادا می کردیم آیا غربی ها استعمارگران قادر بودند که ممالک اسلامی را تکه تکه کنند و آیا قادر بودند که برق شمشیرهایشان رابه ما نشان دهند؟ آیا قادر بودند گزندی به ما برسانند ؟ در آن صورت ما دست قدرت خویش را بر سر آنان فرود آورده و سنگرهای آنان را در زیر گامهای خویش بر لرزه در می آوردیم همانا فرزندان امت اسلامی به آنچه که در شرع مقدس آنها آمده است ایمان دارند ولی آیا این مومنین به شرع و دین بنا  نیست به آنچه دین خدا بر آنها فرض کرده است عمل کنند؟ آیا ما در حالی که  اختلافات و تکیه بر ظلم ها را مشاهده می کنیم قادریم که از فرایض و واجبات دین خدا چشم پوشی نمایی؟ این سخن سید جمال الدین اسد آبادی به موضوع اهمیت وحدت را در تامین امنیت مسلمین و کشورهای اسلامی را بیان مکیند مگر غیر از این است که ملت غیور ایران هشت سال با کمترین امکانات در مقابل تمام تسلیحات غرب و شرق ایستاد این مگر غیر از ندای وحدتی بود که از دورترین روستا تا از اعماق شهرهایمان بلند شده و با ید واحد و مشت گره کرده به دهان استعمارگران کوبیدو با ایستادگی همه آنها را به جزای اعمال تجاوز کارانه رسانده و خواهد رساند

امنیت در سایه کلمه واحد و وحدت کلمه :

اعتقاد دینی واحد حاکم بر جامعه خود زمینه ساز امنیت می گردد و آنها را از بی تفاوتی در مقابل جامعه و افراد آن در می آورد و از باب کلکلم راع و کلکلم مسئول و وجوب امر معروف و نهی از منکر از هر فرد جامعه پاسبانی برای نگهبانانی از مرز های هنجارها  وبایدها و نبایدها می سازد و در مقابل مشکلا تی که در مواجهه با حوادث پیش می آید ایستادگی می کند، نمونه های آنرا در انقلاب اسلامی تجربه کردیم که دشمن برای جلوگیری از موفقیت انقلاب و نظام اسلامی در داخل مملکت اقدامات زیر را انجام داد که در همه موارد با وحدت ملت شریف ایران مکر های آنان دم بریده ماند که ((ومکروا و مکر الله ولله خیر الماکرین))

1.با استفاده ازآنچه که آنها مرحله هرج و مرج انقلاب نامیدند به تحریک اقلیت _های گوناگون پرداختند ولی این ملت از قوم و قبیلهء با وحدت تحت لوای اسلام و رهبری و حس ولایت مداری و وطن دوستی هر بار جواب مایوس کننده ای به آنها دادند

2.پشتیبانی ازگروه های شکست خورده باقی مانده از سلطنت و ساواک منفور که این افراد همه در مقابل اتحاد میلیونی مردم کار از پیش نبردند

3.تحریک صدام و حمایت از او برای حمله به ایران که پاسخ آن را نیز ملت ایران به طور ماندگار تاریخ بشریت به زیبایی دارند

4.محاصره اقتصادی

5.فتنه گری اختلاف اندازی بین شیعه و سنی که دو مورد اخیر هم با تیز بینی ملت و رهبری به موقع شناخته شد و با اتحاد مشکلات تحمل شد و امنیت ملی و کشور اسلامی حفظ گردید

جمع بندی و خلاصه:

در جهانی که اختلاف در آن گریز ناپذیر است و اختلاف بین اعضاء آن همیشه است انسان نیز  در چرخه چنین حرکت قرار دارد لکن در طول زمان انسانها با عقل و شعوری و شرافتی که به سایر موجودات دارد برای غلبه بر دشمنان طبیعی و تامین نیازمندیهای زندگی که به صورت جمعی ممکن بوده با هم جمع شده و اختلافات فی ما بین آنها حل و فصل گردیده است به مرور زمان با حل شدن مشکلات انسانهااز نظر دشمنان طبیعی وبر طرف شدن نیازهای ضروری وبه خاطرروح زیاده خواهی انسانها اختلاف فی ما بین آنها آغاز گردیدو مشکلات فراوانی را در طول تاریخ برای بشریت به بار آورده و امنیت فردی و اجتماعی آنها را به هم ریخته است لذا برای گریز از این اختلاف به دو مطلب باید توجه داشت و بدان وسیله تفرقه و جدایی انسانها را تبدیل به اتحاد نمود:

1.شناخت دشمنان مشترک انسانها و موانعی که برسر راه تعالی آنها ایجاد می کنند وبا این سد راه ناامنی فردی و اجتماعی را فراهم می کتتد.

2.شناخت اهداف مشترک و تعیین چشم انداز پیشرفت و تعالی و فهم این نکته که از کجا شروع کرده و قصد رفتن به کجا را داریم.

نویسنده در این مقاله اشاره به نکته ای دارد و آن اینکه دشمنانی که در جهان امنیت فردی و اجتماعی انسانها را تهدید می کنند دشمن مشترک همه انسانها هستند نه دشمنان قوم و قبیله و کشور خاصی لذا با طرح این مطلب به دنبال اتحاد جهان در مقابل این ابلیسها است و برای چنین حرکت دین اسلام را که دین اول و آخر خداوند است. (ان الدین عندالله الاسلام) می داند و سر آغاز آن حرکت متحد شدن مسلمانان برای زمینه سازی ظهور منجی عالم بشریت که دین اسلام و همه ادیان آسمانی آنرا وعده داده می باشد از نظر نویسنده این حرکت با انقلاب اسلامی آغاز گردید و به پرچمداری آن توجه همه آزادی خواهان سعادت طلبان جهان را جلب کرده ما معتقدیم با آمدن آن منجی جهانی متحد ایجاد خواهد شد که در سایه آن اتحاد واقعی امنیت و آرامش بر جهان حاکم می گردد ما هم باید در این راستا حرکت و با اعتقادات مشترک  اسلامی که دشمنان همه از آن وحشت دارند زمینه را فراهم سازیم وآن اعتقادات عبارتند از:

1.اعتقاد به خدای واحد و  پرستش خدای یگانه و پشت پا زدن به به پرستش غیر او با هر عنوانی که باشد.

2. پیروی از خاتم پیامبران حضزت محمد مصطفی(ص) و فهم این نکته که راه رهایی انسان در تعالیم او هست و بس.

3.پیروی از قرآن کریم کتاب آسمانی و اعتقاد به این که تنها دفترچه راهنمای سعادت انسان قرآن است.

4.توجه به قبله مشترک که جلوگاه اتحاد مسلمانان است.

به نظر نویسنده انسانها با اتحاد بر دشمنان پیروز گشته و با فرار از اختلافات به دنبال تامین منافع هم خواهند بود و این همان امنیت وا قعی مد نظراست که پیشرفت نیز بدون آن میسور  نمی باشد .                

                                                

وسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
منابع و ماخذ:
1- قرآن کریم
2- نهج البلاغه
3- کتاب وحدت مسلمین تدویت کنگره ائمه جمعه و جماعت کشور
4-  انسجام اسلامی تالیف دکتر ناصر پور حسن
5-  وصیت نامه الهی سیاسی امام راحل (ره)
7نوشته مرحوم حضرت آیت الله مشکین

 

تهیه وتدوین:فرج اله قاسمی

استفاده از مطالب پایگاه حجت الاسلام و المسلمین فرج اله قاسمی با ذکر منبع بلامانع ودر غیر این صورت ممنوع است.